Nemocniční informační systémy

Home > Nemocniční informační systém TREE

Charakteristika produktu

Nemocniční informační systém (NIS) TREE je vysoce homogenní, procesně orientovaný informační systém, v němž jsou aplikovány zkušenosti s provozem a vývojem po dobu patnácti let. NIS kompletně pokrývá všechny provozní a procesní potřeby zdravotnické části kterékoli nemocnice. Na základě trvalého a systematického poznávání potřeb zákazníka a jejich analýzy jsme tyto potřeby a poznatky promítli jako zpětnou vazbu do vlastností produktů naší společnosti. Po dobu vývoje a implementace NIS jsme rozvíjeli partnerství se svými zákazníky, dbali na maximální uspokojení potřeb všech zákazníků, otevřeně s nimi komunikovali a budovali tak vztahy vzájemné důvěry. Naší základní snahou je maximálně se přiblížit požadavkům zákazníka na dodané řešení, jehož jakost stanovuje vždy zákazník. Pravidelným hodnocením plnění cílů systému jakosti, posuzováním efektivnosti procesů, sledováním a vyhodnocováním úrovně poskytovaných služeb jsme vytvořili kvalitní, uživatelsky přívětivý produkt, jehož používání je našim zákazníkům velkým přínosem.

Během analýzy provozních potřeb našich zákazníků jsme identifikovali řadu procesů a provedli řadu work-flow analýz, které byly postupně implementovány do našeho NIS. Implementace procesů a work-flow poskytla managementu nemocnice účinné nástroje pro ovlivňování a řízení procesů v nemocnicích. Rovněž znamenala velký přínos pro nižší management a řadové pracovníky, přispěla k jednoduššímu, levnějšímu, efektivnějšímu a přesnějšímu vykonávání běžných činností. Nezanedbatelným přínosem je zvýšení produktivity práce zaměstnanců.

Výjimečnost našeho systému spočívá v automatizaci procesů maximálně účelně podporujících práci s pacientem. V propojení všech existujících dat v rámci nemocnice bez nutnosti budování interface mezi heterogenními systémy. Všechny probíhající činnosti jsou provázány, synchronizovány, je zamezeno duplicitnímu zadávání již dříve zadaných údajů. Procesní řízení provází pacienta od přijetí na oddělení, přes přijímací kancelář, radiodiagnostická pracoviště vybavená PACS, laboratoře, ambulance, konziliární vyšetření, alokaci operačních sálů, objednávání léků, automatizované vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, automatizované odeslání propouštěcí zprávy ošetřujícímu lékaři a mnoho dalších ností.

Součástí NIS TREE je multidimezionální manažerský systém pro podporu řízení a rozhodování, který lze charakterizovat jako obecný analytický nástroj pro analýzu a prezentaci dat uložených v datovém skladu, který lze plnit přímo z NIS TREE, ale i z externích datových zdrojů.

Manažerský informační systém lze využít pro měření a vyhodnocování kvality, efektivity jednotlivých pracovišť nemocnice nebo výkonnosti a nákladů při poskytování zdravotní péče. Tento nástroj je určen pro vrcholový a střední management zdravotnického zařízení jako jsou: ředitelé zdravotnického zařízení, náměstci ředitele, primáři, pracovníci controlingu, vedoucí oddělení pro styk se ZP a další. Systém je vyvinut jako obecný multidimenzionální dotazovací nástroj, jehož pomocí může proškolený laik bez znalosti programování vytvářet složité dotazy a volit formu jejich prezentace (tabelární, grafickou). Prezentovaná data lze exportovat do standardních formátů (Excel, HTML)

NIS je vybaven více druhy uživatelských rozhraní, které umožňují sběr dat dle potřeb a charakteru provozu od nejmodernější grafické stanice pro zpracování obrazových informací nebo pro podporu řízení a rozhodování managerů nemocnice až po znakové terminály běžící na PC i386 .

Struktura NIS Tree

Lůžkový modul

Tento modul umožňuje vedení zdravotnické dokumentace na jednotlivých klinických pracovištích. Vedení dokumentace respektuje odlišnosti podle odbornosti daného pracoviště. Celý modul je koncipován tak, že podporuje činnost zdravotnického personálu od přijetí pacienta až po propuštění včetně vyúčtování zdravotnických výkonů a zpracování statistiky ÚZIS.
V rámci celého NIS je využíván centrální registr pacientů, jehož pomocí jsou minimalizovány následné chyby ve vykazování. Každé lůžkové oddělení je členěno na oddělení, stanice a pokoje. každá stanice pracuje s vlastním seznamem hospitalizovaných pacientů, který umožňuje okamžitý přístup ke všem pasážím dokumentace pacienta, bez nutnosti provádět identifikaci pacienta a procházet složitě strukturovanými menu systémy.
V rámci hospitalizace je veden účet, ve kterém systém automaticky zaznamenává údaje o lůžkodnech, kategoriích, překladech mezi stanicemi, cílené a kontrolní vyšetření při přijetí a propuštění. Uživatelé manuálně zapisují pouze provedené výkony, které nejsou agregovány do lůžkodne. Součástí účtu je i účet pro vykazování léčiv a PZT, který je konfrontován s daty o medikacích pacienta a na základě těchto dat může být lékový účet automaticky doplňován. Systém je vybaven preferencí preskripce léčiv podle generické skupiny, které jsou zvlášť hrazeny zdravotními pojišťovnami. V systému je implementován grouper, který umožňuje hodnocení každé konkrétní hospitalizace z pohledu DRG. Během hospitalizace jsou průběžně doplňovány a kontrolovány údaje odesílané do ÚZIS.
V lůžkovém modulu je integrováno objednávání všech běžných typů vyšetření včetně konziliárních. Požadavky a nálezy vyšetření jsou automaticky přenášeny mezi žadateli a poskytovateli. Je možné provádět objednávky operací, které zpracovává správce operačních sálů, který přiděluje kapacity operačních sálů.
Během hospitalizace jsou automaticky generovány stavy pacientů, které jsou předávány přijímací kanceláři. Zadávání údajů které se pravidelně opakují, jako například kategorie pacienta, diety, typ lůžkodne, podání nebo vysazení medikace, aj. jsou automaticky obnovovány každý den podle nastavení v systému.
Po propuštění pacienta jsou všechny informace nashromážděné během hospitalizace zkompilovány do propouštěcí zprávy. Před samotným propuštěním probíhá kontrola správnosti údajů z hlediska NZIS a vykazovaní zdravotnických výkonů. Propouštěcí zpráva může být automaticky odeslána elektronickou cestou příslušným obvodním či odborným lékařům.

Ambulantní modul

Modul je koncipován tak, aby umožňoval co nejefektivnější vedení ambulantních vyšetření s využitím všech výhod komplexnosti NIS.
Podle provozních potřeb ambulance je možné pacienty buďto objednávat nebo mohou navštívit příslušnou ambulanci přímo bez objednávky. Lze využít ambulantní recepci, která zařadí pacienta do elektronické fronty, se kterou pracuje konkrétní ambulance po dobu, dokud není ukončeno vyšetření pacienta. Konkrétní ambulance má vždy přehled o objednaných pacientech z objednávacího modulu nebo o neobjednaných pacientech v elektronické frontě. Na základě těchto informací je možné efektivně vytížit zdravotnický personál a šetřit čas pacientů strávený čekáním.
Práce s laboratorními a jinými vyšetřeními je obdobná jako v Lůžkovém modulu. V rámci ambulance je možné sledování čerpání stanoveného lékového paušálu ambulance. Ambulantní modul je provázán s PACS a jednoduše umožňuje propojit obrazovou dokumentaci s ambulantním vyšetřením.
Ambulantní modul automaticky může odesílat nálezy do modulu pro komunikaci s externími systémy a po té je doručen danému obvodnímu nebo odbornému lékaři.

Komplement

Radiodiagnostika

Modul řeší provoz RTG, SONO a CT pracoviště. Systém umožňuje jednoduchou registraci požadavků buďto manuálně nebo z front žádostí o vyšetření v rámci nemocnice.
Po zaregistrování požadavku se podle typu vyšetření automaticky vykazují výkony a léčiva do pacientského účtu. Automaticky je také veden archiv obálek, snímků, generuje se provozní deník, ve kterém je možné sledovat všechny důležité údaje od spotřebovaného materiál až po velikost dávek záření pro daného pacienta.
V součinnosti s modulem pro externí komunikaci mohou být odesílány nálezy externím pracovištím, ze nichž byla vyšetření objednána. Součástí provozu radiodiagnostických pracovišť je provázanost PACS a informačních systémů těchto pracovišť.


Laboratoře - Biochemie, Hematologie, Nukleární medicína

Modul komplexním způsobem řeší celou technologii zpracování vzorků v laboratoři s obousměrnými vazbami na všechna pracoviště NIS a externí žadatele o vyšetření. Systém je navržen tak, aby vyhověl potřebám provozu malých i velkých laboratoří, zahrnuje připojení analyzátorů, využití čárových kódů pro identifikaci zpracovávaného materiálu, automatické vykazování účtů, využití laboratorního archivu nejen v rámci laboratoře, ale i v rámci celého NIS. Systém je založen na uživatelských definicích všech parametrů prováděných vyšetření. Tento systém definic je zárukou velké pružnosti a přizpůsobivosti laboratorního systému měnícím se podmínkám. Zpracování vzorků je využitím informačního systému v rámci celé laboratoře standardizováno a v kterémkoli okamžiku je možné zjisti stav kteréhokoli vyšetřovaného vzorku. Při tisku výsledků mohou být v součinnosti s modulem pro externí komunikaci odesílány výsledky pracovištím, které vyšetření objednaly. Systém obsahuje řadu statistik, které poskytují přehled o činnosti laboratoře.

Patologie

Modul pro patologii je určen pro zpracování agendy, cytologií, biopsií, nekropsií a pitev. Systém patologie je obousměrně provázán s NIS. Řeší příjem požadavků na vyštření z NIS a odesílání nálezů žadatelům. Vyšetření a zpracování vzorků je prováděno odděleně, podle výše uvedených skupin. V každé skupině vyšetření (mimo pitev), lze přehledně prohlížet a sledovat vývoj onemocnění pacienta. Součástí evidence jsou individuální účty pacientů, které mohou být automaticky generovány z kontextu prováděného vyšetření. Nedílnou součastí je provázanost na PACS, která umožňuje jednoduchým způsobem kombinovat obrazovou dokumentci s daným laboratorním vyšetřením. Při tisku nálezů mohou být v součinnosti s modulem pro externí komunikaci odesílány výsledky pracovištím, které vyšetření objednaly.

Mikrobiologie

Systém je založen na uživatelských definicích pracovního postupu daného pracoviště. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že systém definic lze použít na kterémkoli pracovišti mikrobiologické laboratoře. Součástí modulu je obousměrná komunikace s NIS, automatické generování účtů, jednoduchý pracovní postup při odečítání vzorků, archiv všech nálezů s vazbou do NIS, okamžitý přehled o všech nález pacienta. Součástí modulu je ATB středisko které je přímo propojeno s lůžkovým modulem. Prostřednictvím ATB střediska může být uplatňována léková politika v oblasti antibiotik. Modul spolupracuje se systémem pro externí komunikaci.

Administrativní modul

Oddělení pro styk se zdravotními pojišťovnami

Modul zajišťuje centrální zpracování účtů v rámci NIS a jejich přípravu pro odeslání do zdravotních pojišťoven (ZP). Definuje podmínky a pravidla pro vedení všech typů účtů v celé nemocnici, čímž jsou na minimum omezeny problémy s dodržováním metodiky a konkrétních smluv, které má nemocnice se ZP uzavřené. Systém umožňuje metodicky vést uživatele NIS, kontrolovat obsah a správnost jimi vedených účtů. V rámci modulu se provádí instalace číselníků VZP a stanovuje jejich platnost v čase. Lze například definovat různé bodové hodnoty výkonů v závislosti na ZP, provádět opravy účtů, pořizovat papírové doklady, provádět údržbu registru pacientů, zpracovávat statistické přehledy z pacientských účtů, provádět automatické opravy dokladů na základě validací. Funkční náplň modulu pojišťovny je zaměřena na maximální rychlost, přesnost a personální nenáročnost při zpracování účtů.

Přijímací kancelář

V rámci přijímací kanceláře se zpracovává administrativní agenda hospitalizovaných pacientů. Pracoviště shromažďuje informace dané zákonem a vyhláškami ministerstva zdravotnictví a předává je v elektronické formě Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Činnost je v rámci NIS do značné míry automatizovaná, jako například číslování chorobopisů, generování a předávání stavů pacientů z lůžkových oddělení. V rámci chorobopisu je ve všech fázích zadávání údajů prováděna kontrola správnosti údajů pro ÚZIS. Uživatelé jsou srozumitelným způsobem informováni o formálních chybách v dokumentaci. Přijímací kancelář může zpracovávat statistické přehledy o hospitalizovaných pacientech a obložnosti lůžkových oddělení.

Systém pro objednávání stravy

Je založen na sběru dat z lůžkových oddělení. V rámci chorobopisu pacienta jsou vedeny informace o jeho dietě v čase. Na základě těchto informací je prováděn on-line export dat podle definovaného rozhraní. Je implementováno například rozhraní do stravovacího systému SASP firmy HICOMP. Modul obsahuje reporty o stavu procesu exportujícího data, lze vytvářet statistiky o objednané stravě.

Správa informačního systému

Je určena pro administrátory nemocničního informačního systému. Obsahuje nástroje, které jsou nezbytné pro údržbu a provoz systému, jako například správa uživatelů a jejich přístupových práv, definice oddělení a jejich pracovišť, zálohování dat, definice a konfigurace jednotlivých pracovišť, přehled o chybách v systému a mnoho dalších utilit.

Systém pro sledování kvality péče

Je koncipován jako zpětná vazba pro management a zaměstnance nemocnice se subjektivní spokojeností pacientů s kvalitou péče, která jim byla v nemocnici poskytnuta. Systém je založen na obecném anketním systému, v němž lze definovat libovolné množství libovolně strukturovaných anket, které lze v časové závislosti vyhodnocovat. Tyto ankety se nemusí týkat jen pacientů, ale například v nich mohou vyjádřit svoje názory i zaměstnanci. Zkušenosti ze zdravotnických zařízení, kde je tento systém v provozu ukázaly, že je možné v určitých směrech velmi rychle zlepšit kvalitu péče a zvýšit spokojenost pacientů, pokud se managementu dostanou informace o pohledu pacientů na poskytovanou péči.

Modul operačních sálů

Správa operačních sálů

Modul správy operačních sálu slouží jako podpora pro efektivní a ekonomické využití operačních sálů ve zdravotnickém zařízení. Plánované operace se objednávají v rámci lůžkového modulu. Správce operačních sálů zařadí operaci do plánu činnosti operačních sálů tak aby byla co nejefektivnější jak s ekonomického tak i medicínského hlediska. V rámci plánu operačních sálů správce přiděluje operační sál a v rámci sálu operační stůl. Dále jsou přiděleny sálové sestry a anesteziologové. V průběhu procesu alokace lidských zdrojů probíhá kontrola, zad nedošlo ke kolizi v nasazení kooperujících pracovníků při jiné operaci. Správce má k dispozici diagram vytížení operačního sálu v rámci dne. Modul umožňuje vytvářet statistiky včetně rozúčtování nákladů operačních sálů na jednotlivá pracoviště.

Ošetřovatelská dokumentace na operačním sále

Modul umožňuje vedení ošetřovatelské dokumentace pacienta na operačním sále, která poskytuje detailní pohled na operaci nejen z medicínského, ale i z ekonomického hlediska. Systém umožňuje vyčíslení nákladů na každou operaci.

Centrální sterilizace

Systém pro sterilizaci je zaměřen na sledování objemu vykonané práce a rozpočítání nákladů na sterilizaci podle oddělení.


Implementace NIS u zákazníka

Správná volba strategie implementace NIS u zákazníka je velmi důležitá. Nevhodně načasovaný sled jednotlivých kroků a propojování funkčních modulů může způsobit zpomalení zavádění informačního systému v celé nemocnici a odradit uživatele od jeho používání. Aby jsme předešli těmto problémům, je před zahájením instalace v součinnosti se zákazníkem vypracován projekt implementace NIS v nemocnici. Obsahem projektu je časová posloupnost kroků, podle nichž bude probíhat celá implementace NIS v dané nemocnici. Jedná se zejména o tyto okruhy činností:
- Dodávka a instalace hardware.
- Instalace serveru, záložního serveru a databáze.
- Konverze stávajících dat, která budou převáděna do NIS TREE.
- Vybudování rozhraní mezi NIS TREE a stávajícími programy, které nebudou nahrazeny našimi programovými moduly.
- Školení pracovníků odboru IT nemocnice, kteří se budou podílet na implementaci NIS, seznámí se funkčním obsahem jednotlivých modulů, což jim v budoucnu značně ulehčí roli správců, jejichž hlavním úkolem bude podpora uživatelů, vycházející z hluboké znalosti informačního systému. Míra zapojení zaměstnanců nemocnice v procesu zavádění systému může značně ovlivnit náklady na implementaci a následný provoz NIS.
- Konfigurace parametrů systému.
- Postupné školení uživatelů na odděleních nemocnice.
- Podpora náběhu provozu NIS.
- Průběžný dohled a poradenství pro optimální využití všech funkcí NIS.

Podpora běžného provozu NIS

Provoz nemocničního informačního systému je dlouhodobě trvající proces během, kterého dochází k mnoha změnám vně i uvnitř nemocnice. Vnější změny jsou nejčastěji způsobovány v legislativě formou změn zákonů, vyhlášek a datových rozhraní. Vnitřní změny jsou způsobovány organizačními změnami uvnitř nemocnice, přesuny kompetencí mezi pracovišti nemocnice, vznikem a zánikem pracovišť nemocnice. V čase dochází i ke změnám v oblasti samotných informačních technologií, objevují se nové možnosti a trendy jejichž využití a implementace má velký význam pro další dynamický rozvoj informačního systému nemocnice.
Pro běžný provoz systému je možné uzavřít servisní smlouvu specifikující rozsah služeb, které bude naše firma nemocnici poskytovat. Naše podpora může být prováděná telefonicky, e-mailem, faxem, písemně, vzdáleným přístupem k NIS.
Dlouhá existence a vývoj NIS TREE plus zázemí silné a stabilní firmy je dostatečnou zárukou, že budeme dobrým a spolehlivým partnerem Vaší nemocnice i do dalších let.

Reference na instalace NIS:


Nemocnice v Kyjově 300 stanic
Nemocnice v Kroměříži 240 stanic
Nemocnice v České Lípě 200 stanic
Nemocnice v Odrách 30 stanic
LDN v Letovicích 20 stanic

Menší aplikace:

biochemická laboratoř
hematologická laboratoř
histologická a cytologická laboratoř
ordinace privátních lékařů