Nemocniční informační systémy

Home > Manažerský systém

Charakteristika Manažerský systém je softwarový analytický nástroj, který je určen pro analýzu a prezentaci dat uložených v datovém skladu tohoto systému. Základní myšlenkou celého manažerského systému je, aby proškolený laický uživatel byl schopen vytvářet:

Tato aplikační filozofie uživateli umožňuje získání okamžitých výsledků dle jeho požadavků a potřeb, minimalizuje časové a finanční ztráty vyplývající z nutnosti definovat dotazy a vytvářet prezentaci výsledných dat programátory dodavatelské firmy. Manažerský systém je zkonstruován jako obecný otevřený analytický systém, který lze rozdělit na dvě základní části:

1.) Datový sklad

Datový model je nejdůležitější částí datového skladu. Je navržen tak, aby do něj bylo možné ukládat data v plném rozsahu bez nutnosti jejich předzpracování dodavatelskou firmou. Data jsou uložena v takovém rozsahu, v jakém jsou z externích zdrojů načítána a tím je zamezeno "zploštění dat" a snížení jejich vypovídací hodnoty. Výhodou tohoto řešení je, že uživatel může v kontextu těchto dat vytvářet vlastní libovolné pohledy na datový sklad, a není omezen subjektivním názorem programátora, vytvářejícího systém pro import dat a jejich předběžné zpracování před uložením do skladu, kterým může uživatele značně omezit v možnostech různých úhlů pohledu na tato data. Použitá databáze a optimálně navržený datový model zajišťují, že velký rozsah dat není na úkor rychlosti vykonávání dotazů nad databází. Datové sklady našich současných zákazníků obsahují tabulky s řádově desítkami milionů záznamů

Import dat je zajištěn dvěma způsoby:

V rámci importní procedury jsou prováděny kontroly importovaných dat tak, aby se zamezilo duplicitnímu načtení dat a chybám zabraňujícím vzniku logické nekonzistence databáze. Systém na základě definice tabulek a vztahů mezi nimi automaticky stanovuje pořadí dat, v jakém budou načtena. V průběhu importu je generován podrobný logfile, ve kterém jsou reportovány chyby, které se v načítaných datech vyskytnou. Je ponecháno na odpovědnosti uživatele zda provede opravu. Importní procedura je navržena tak, aby i laický uživatel byl schopen tento sklad plnit bez hlubších znalostí práce s databázemi. Postačí pouze schopnost zadat cestu k importovanému souboru a reagovat na chybový report. Po načtení dat do tabulek je automaticky provedena optimalizace přístupu k těmto tabulkám. V současné době je vytvořen datový model pro potřeby zdravotnictví, ale manažerský systém lze použít pro zpracování a analýzu jakýchkoli dat v jakémkoli oboru. Na základě analýzy požadavků zákazníka je dodavatelská firma schopná takovýto datový model včetně implementace rozhraní pro import dat vytvořit. Správa datového skladu je v současné době řešena jako terminálová aplikace.

2.) Nástroj pro zpracování a analýzu dat uložených v datovém skladu

Základní charakteristikou nástroje pro zpracování dat je definice dotazů uživatelem. Dotazy si uživatel může členit do složek strukturovaných v libovolné hierarchické posloupnosti. Dotazy a jejich výsledky lze mezi složkami "přetahovat" metodou "drag and drop". Ze seznamu dotazů lze definovat nové dotazy, modifikovat existující dotazy, pracovat s výsledky dotazů v tabulkách nebo grafech.

Každý uživatel může mít přidělen jeden nebo více vlastních datových prostorů, do kterých nemají přístup jiní uživatelé nebo naopak může více uživatelů sdílet jeden nebo více datových prostorů. V případě potřeby lze pro daný datový prostor definovat omezení v přístupu k tabulkám datového skladu.

Smyslem zavedení datových prostorů je, aby si uživatelé navzájem nemazali dotazy, výsledky dotazů nebo jiná nastavení a definice. Současně brání uživateli nedisponujícímu oprávněním pracovat s určitými tabulkami prohlížet výsledky dotazů nad těmito tabulkami nebo výsledky modifikovat. Datovým prostorem se rozumí vymezení určité části databáze, do které jsou ukládány dotazy, podmínky dotazů, výsledky dotazů, filtry a definice použité při prezentaci výsledků dotazu.

Při sestavení dotazu si uživatel vybere ze seznamu jemu dostupných databází ty databáze, nad kterými hodlá vytvářet dotaz. Podle seznamu vybraných databází je vytvořen seznam dostupných položek (popisy jmen sloupců), které může požít při definici:

Příklad vytvořeného dotazu:

Na základě výše uvedených údajů a implementace datového modelu je sestaven dotaz, který je uložen a pokud dá uživatel pokyn, může být spuštěn. Po skončení dotazu jsou výsledná data automaticky uložena do datového prostoru uživatele a následně přesunuta do hierarchické tabulky, kde jsou zobrazena. Ke každému dotazu lze definovat libovolné množství podmínek, takže pod jedním dotazem jsou uloženy výsledky pro kompletní sérii podmínek, které se k danému dotazu mohou vázat a dávají uživateli dobrý přehled o jeho vytvořených analýzách.

V rámci hierarchické tabulky je možné nad výslednými daty provádět řadu operací, které poskytují dostatečné možnosti pro analýzu dat. K analýze dat v tabulce slouží filtry, jejichž pomocí může uživatel s těmito daty dále pracovat, vytvářet nové pohledy a souvislosti nad výsledkem téhož dotazu.

Data zobrazená v tabulce je možné vždy prezentovat v grafu. Zobrazení grafů má řadu definic, pomocí kterých lze ovlivnit způsob zobrazení: typ grafu (čárový, sloupcový ...), způsob zobrazení (různé styly zobrazení grafu), dvojrozměrný/trojrozměrný graf, logaritmická osa, trendy křivek, škály barev a některé další.

Výsledné tabulky lze exportovat ve formátu MS-EXCEL nebo HTM. Grafy lze exportovat ve formátu JPG, HTML nebo WMF. Výsledky již dříve vykonaných dotazů jsou uloženy v datovém prostoru uživatele a při opakované práci s dotazem tedy není nutné čekat na vykonání dotazu. Pokud uživatel vytvoří větší množství dotazů a nehodlá čekat na jejich vykonání, systém je dokáže v definovaném čase automaticky spouštět, výsledky ukládá do dočasných tabulek, ze kterých jsou aplikací při následném spuštění automaticky načteny do datového prostoru uživatele. V rámci programu lze spustit více oken s různými analýzami.Například pro porovnání různých výsledků analýz mezi kterými existují souvislosti se může uživatel přepínat mezi více okny. (analogie s editací více dokumentů např. v MS-WORD)